لیست فروشگاه های یزد

ردیف نام فروشگاه نام مسئول نام استان منطقه شماره ثابت آدرس
1 فروشگاه رفاه محسن احمدی یزد بلوار امام جعفر صادق   یزد-بلوار امام جعفر صادق - فروشگاه رفاه یزد