لیست فروشگاه های یزد

ردیف نام فروشگاه نام مسئول نام استان شماره ثابت آدرس
1 موبایل پاسارگاد غلامرضا افخمی فتح آباد یزد   یزد-بلوار امام جعفر صادق - فروشگاه رفاه یزد